Disclaimer

Leest u de onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u zowel onze website als onze extensies gebruikt.
De toegang tot en het gebruik van de website en extensies zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Gebruikers die onze voorwaarden niet aanvaarden dienen de website onmiddellijk te verlaten.

Privacy verklaring

In het Privacy Statement vindt u informatie over de wijze waarop Magmodules omgaat met de gegevens die via onze website binnenkomen. Deze website bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Magmodules kan geen verzekering geven betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website en de gegevens erop in andere landen of rechtsgebieden. Magmodules heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde in te trekken of te wijzigen.

Intellectueel eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Magmodules. U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiëren, printen en verspreiden onder de voorwaarde dat u de gegevens uitsluitend voor persoonlijke interne doeleinden gebruikt. Gebruik voor openbare of handelsdoeleinden is uitdrukkelijk verboden. De Magmodules merknamen en de Magmodules logo's op deze website zijn handelsmerken van Magmodules en staan als zodanig geregistreerd.

Aansprakelijkheid

Deze website is een etalage met algemene informatie voor bezoekers over Magmodules en haar producten en diensten en kan regelmatig worden gewijzigd. De informatie op de website is niet bedoeld als advies en dient niet te worden gezien als een aanbod om te kopen of te verkopen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie kan zonder kennisgeving en op ieder moment worden veranderd. Magmodules kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. Om volledigheid of juistheid te verifiëren dient u contact met ons op te nemen.
Magmodules is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van de gegevens, dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, behoudens indien deze schade te wijten is aan Magmodules door opzet of grove schuld. De website kan links bevatten naar websites die buiten het www.Magmodules.nl domein liggen. Magmodules is niet verantwoordelijk voor deze websites. De links naar zulke websites worden aangebracht voor uw gemak en impliceren niet dat Magmodules deze websites of de inhoud ervan ondersteunt.

Vertrouwelijkheid van uw informatie

Magmodules wenst via haar website geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen. Alle informatie die Magmodules via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificeerbare informatie zoals uiteengezet in het Privacy Statement van Magmodules, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Door het versturen van informatie aan Magmodules via deze website of op een andere elektronische manier, verleent u aan Magmodules een onbeperkte en onherroepelijke licentie om die informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen en te distribueren, en staat het Magmodules vrij die informatie, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeën, kennis en technieken, kosteloos voor welk doel dan ook te gebruiken.
Heeft u nog vragen op opmerkingen over deze disclaimer? Neem dan gerust contact op met Magmodules op via info [at] magmodules.nl