ALGEMENE (LICENTIE-) VOORWAARDEN

Dit document betreft de algemene (licentie-) voorwaarden van Magmodules B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72854804, handelend onder de naam Magmodules. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen(levering betaalde extensies/software, gratis extensies/software en diensten) tussen Magmodules en opdrachtgever, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Definities

In deze gebruikerslicentie en overige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Magmodules: Software-/extensieproducent en verkoper van de extensies/softwareproducten en diensten.
 • Opdrachtgever: Opdrachtgever, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, tot het leveren van een of meerdere extensies/softwareproducten of diensten, of afnemer/koper van een of meerdere extensies/softwareproducten of diensten van Magmodules.
 • Product(en): Extensie(s)/softwareproduct(en).
 • Dienst(en): Installatieservice.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Magmodules en opdrachtgever.
 • Partijen: Partijen in de overeenkomst, zijnde Magmodules en opdrachtgever.
 • Support: Vragen omtrent de extensie en bug/error fixes welke gerelateerd zijn aan de extensie.

Gebruikerslicentie

Artikel 1 Licentie

 • Bij aanschaf van het product verkrijgt opdrachtgever een licentie, welke geldig blijft totdat opdrachtgever stopt het product te gebruiken, of tot Magmodules de licentie beëindigt doordat opdrachtgever heeft gehandeld in strijd met de in dit document opgenomen voorwaarden.
 • Een aangekochte licentie kent opdrachtgever geen eigendomsrechten toe met betrekking tot de oorspronkelijke producten, een onderdeel daarvan, documentatie of producten afgeleid van het oorspronkelijke product. Het eigendomsrecht met betrekking tot de software blijft bij Magmodules.
 • Opdrachtgever heeft het recht om het oorspronkelijke product te vertalen of aan te passen, enkel voor interne doeleinden, waardoor er een van het oorspronkelijk productafgeleid product wordt gecreëerd.
 • Gebruik voor externe doeleinden is verboden. Onder ‘’externe doeleinden’’ wordt verstaan: verspreiding of communicatie van het oorspronkelijke product of afgeleide product op een manier dat het oorspronkelijke product of afgeleide product gebruikt kan worden door iemand anders dan opdrachtgever, of het verspreiden van deze producten, of communiceren met betrekking tot de producten tegenover andere personen, of beschikbaar stellen als een toepassing die is bedoeld voor netwerkgebruik. Als uitdrukkelijke voorwaarde voor het verlenen van een licentie behandeld Magmodules elke vorm van externe toepassing door opdrachtgever van het oorspronkelijke product of afgeleide product als onbevoegde verspreiding.
 • Magmodules biedt één enkele installatie-licentie voor de Magento® extensies. Elke licentie kan enkel worden gebruikt op één Magento® productie/live omgeving. Per aangekochte licentie kan er tot 2 ontwikkel/test omgeving licenties worden aangemaakt in het account van de opdrachtgever. Het is mogelijk om meerdere ontwikkel/test licenties aan te vragen via de e-mail.
 • De aangemaakte licentie codes voor de development/test omgeving mag nooit gebruikt worden op een live en/of product omgeving en vice versa.
 • Bewerking van het licentiebestand op welke manier dan ook door opdrachtgever of een derde, niet zijnde Magmodules, zal resulteren in het intrekken van de licentie. Opdrachtgever zal zijn recht op restitutie, product updates, licentie upgrades verliezen. Magmodules is niet verantwoordelijk voor enige persoonlijke of zakelijke verliezen van data of enige andere schade in het geval van (poging tot) licentiebewerkingen.
 • Opdrachtgever zal aan geen persoon of entiteit, geheel of gedeeltelijk, zijn rechten en verplichtingen uit de in dit document opgenomen voorwaarden verkopen, verhuren, in sublicentie geven, in gebruik geven of op een andere manier ter beschikking stellen.

Artikel 2 Software Updates

 • De extensies en integraties van Magmodules omvatten na aankoop 6 maanden support, de updates periode is onbeperkt. De support periode kan verlengd worden, mits aangekocht.
 • Het is niet verplicht om een support update te kopen om de extensie na 6 maanden nog te mogen gebruiken, alle afgegeven licenties zijn levenslang geldig. De extensie zal nooit worden uitgeschakeld als opdrachtgever geen support service aanschaft.
 • Magento® 1 en Magento® 2 zijn gescheiden producten en dienen ook als twee los van elkaar staande producten behandeld te worden.

Overige algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • De voorwaarden in dit document zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Magmodules en opdrachtgever, daaronder begrepen iedere aanbieding of overeenkomst tussen Magmodules en opdrachtgever waarop Magmodules deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De voorwaarden in dit document zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Magmodules, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Magmodules en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Indien Magmodules niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Magmodules in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Prijs en betaling

 • Alle prijzen en tarieven zijn exclusief installatiekosten, BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
 • De betaling van de aangeboden digitale producten op de website van Magmodules geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. De producten worden digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd of online toegankelijk gemaakt.
 • Magmodules behoudt zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 3 Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen van Magmodules zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien de producten waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd om wat voor reden dan ook niet meer beschikbaar is.
 • Magmodules kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Garantie

 • Opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de producten en diensten op eigen verantwoordelijkheid en risico is en dat de producten en diensten in de huidige staat en beschikbaarheid worden geleverd zonder enige garantie.
 • Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan enig systeem, hardware of een ander apparaat of voor gegevensverlies als gevolg van dergelijk gebruik.
 • Magmodules wijst, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk alle expliciete of impliciete garanties en voorwaarden van welke aard dan ook van de hand, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties en voorwaarden betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid op eigendomsrechten, met betrekking tot de producten en diensten.
 • De aangekochte extensie bevatten standaard een gratis update met bijhorende bugfixes met de voorwaarden getoond in artikel 2 van de gebruikerslicentie.

Artikel 5 Installatieservice

 • Indien opdrachtgever voor het installeren van de extensie gebruik wenst te maken van de installatieservice, zal Magmodules de extensie voor opdrachtgever op de server installeren.
 • Opdrachtgever is, bij het gebruikmaken van de installatieservice, zelf verantwoordelijk voor het maken van een recente back-up van de Magento®-store.

Artikel 6 Recht van ontbinding

 • Voor alle bestellingen, uitgezonderd voor opdrachtgever door Magmodules op maat gemaakt producten, geldt een proefperiode van 14 dagen. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na aankoop schriftelijk een verzoek tot ontbinding te doen waarna opdrachtgever na het tonen van de originele factuur binnen 21 dagen zijn geld terugkrijgt.
 • Indien opdrachtgever het product al geïnstalleerd heeft, vereist Magmodules dat het volledige product van de server is verwijderd en niet langer gebruikt wordt.
 • Het in 6.1 bedoelde recht van ontbinding geldt niet voor door Magmodules´ verleende service zoals de installatieservice. Voor deze service kan opdrachtgever in geen geval zijn geld terugkrijgen.

Artikel 7 Vertrouwelijke informatie

 • Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.
 • Opdrachtgever is ermee bekend dat programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Magmodules of zijn licentiegever bevat en hij verplicht zich de inhoud daarvan geheim te houden.

Artikel 8 Medewerking opdrachtgever

 • Vanwege de noodzaak van medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst door Magmodules, zal opdrachtgever Magmodules steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen, die juist en volledig dient te zijn.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor: het juiste gebruik en de juiste toepassing van de producten en diensten van Magmodules; de invoering in zijn organisatie en de daarvoor noodzakelijke procedures; alsmede voor het beveiligen van gegevens, zoals het regelmatig maken van back up- kopieën van databestanden. Dit laatste geldt alleen voor situaties waarin bestanden geleverd worden aan opdrachtgever.
 • Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van opdrachtgever niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Magmodules is, of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Magmodules voldoet, zal dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Magmodules leiden en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Magmodules aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • Opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Magmodules en zijn licentieverstrekkers niet aansprakelijk zijn volgens enige aansprakelijkheidstheorie voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, morele of gevolgschade die opdrachtgever ondervindt door het gebruik van de producten of diensten, inclusief maar niet beperkt tot gegevensverlies of schade aan enig systeem, hardware of een ander apparaat, ongeacht of Magmodules of zijn vertegenwoordigers op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijk verlies, en inclusief maar niet beperkt tot schade geleden door gederfde inkomsten.
 • De in dit artikel bedongen uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Magmodules.

Artikel 10 Storingen en overmacht

 • Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid, die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.
 • Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Magmodules bij de verlening van de diensten of de levering van de producten afhankelijk is, (c) het niet beschikbaar zijn van één of meer personen welke nodig zijn ter uitvoering van de overeenkomst (door ziekte of anderszins) en (d) overheidsmaatregelen.
 • In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn.
 • Indien een overmachtssituatie 30 dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan 3 maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij de aard of de omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 11 Rechten van intellectuele eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Magmodules aan opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde producten berusten uitsluitend bij Magmodules of zijn toeleveranciers of licentiegevers, behoudens indien en voor zover in een door Magmodules en opdrachtgever ondertekend stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de programmatuur, diensten of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de producten.
 • Het is Magmodules toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de producten. Indien Magmodules door middel van technische bescherming de producten heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 • Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de producten dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Magmodules.
 • Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreuk makende handeling en 25.000 euro per opzettelijk inbreuk makende handeling betalen aan Magmodules, onverminderd het recht van Magmodules om zijn schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Magmodules opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd

Artikel 12 Verjaringstermijn

 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Magmodules en de door Magmodules bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 • Het bepaalde in 12.1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat opdrachtgever Magmodules van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 13 Vrijwaring

 • Opdrachtgever vrijwaart Magmodules voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
 • Indien Magmodules uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Magmodules zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Magmodules, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Magmodules en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Magmodules partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.